World & Olympic Champions Lydmila Pakhomova and Alexander Gorshkov, 1969