Ahead of everybody - Nikita Khrushchev. Moscow Kremlin, 1961